Seguretat de les nostres transaccions

Montoworld.com compta amb les màximes mesures de seguretat per garantir la confidencialitat de les comunicacions entre la pàgina i el client. Els serveis transaccionals funcionen sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer), que s’activa en el moment de la compra. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per a l’ordinador del client i la pàgina. D’aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

Que el client estigui comunicant les seves dades al centre servidor de Montoworld.com no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.

Que entre el client i el centre servidor de Montoworld.com les dades es transmetin xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

Protecció de dades

Montoworld.com assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la confidencialitat dels mateixos, per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

Montoworld.com aplica les mesures de seguretat més adequades en relació amb l’estat de la tècnica per poder garantir la seguretat, no obstant això, no pot garantir que puguin sorgir incidències que es derivin d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades, o bé quan es degui a una falta de diligència de l’Usuari pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus d’accés o de les seves pròpies dades personals.